- - - - -

Családjog

Házassági vagyonjogi szerződés

A házassági vagyonjogi szerződés eltér a házastársak egymás között létrejött más szerződéseitől, így - többek között - a házastársak egymással szembeni vagyoni igényeit rendező házastársi közös vagyont megosztó, vagyonközösséget megszüntető szerződéstől. Alapvető jellegzetessége, hogy abban a házasulók (házasságkötés előtt állók) vagy a házastársak a házasság vagyonjogi hatásait a törvénytől eltérően szabályozhatják.

A törvényes vagyonjogi rendszer (házastársi vagyonközösség) helyett házassági életközösségük időtartamára kiköthetnek a törvény által szabályozott választható vagyonjogi rendszereket, így a közszerzeményi rendszert vagy a vagyonelkülönítési rendszert.

A házassági vagyonjogi szerződés érvényességi feltétele, hogy azt közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

A szerződés harmadik személlyel (hitelezővel) szemben akkor hatályos, ha a szerződést a házassági vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásába bevezették, vagy ha a házastársak bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett.

A nyilvántartásba való bejegyzés iránti kérelmet a felek közösen, bármelyikük lakó- vagy tartózkodási helye szerinti közjegyzőnél kérhetik. A bejegyzés tényéről a közjegyző tanúsítványt állít ki. A vagyonjogi szerződés tartalmáról felvilágosítás csak valamely szerződő fél írásbeli felhatalmazása alapján adható.

A házassági életközösség fennállása alatt a házastársak a szerződést módosíthatják és megszüntethetik.

A törvény által szabályozott választható vagyonjogi rendszerek:

1. Közszerzeményi rendszer

A közszerzeményi rendszer lényege, hogy a házastársak az életközösség alatt lényegében vagyonelkülönítésben élnek, önálló vagyonszerzők, az életközösségük megszűnése vagy a szerződés korábbi megszűnése után azonban bármelyikük követelheti a másiktól annak a vagyonszaporulatnak a megosztását, ami a vagyonában közszerzemény.

A közszerzeményi rendszer alapján történő vagyonmegosztásnál a ’’kiindulási helyzet” rögzítése elengedhetetlen, ebből állapítható ugyanis meg, hogy mihez képest kell a vagyonszaporulatot számítani. Az életközösség alatti vagyongyarapodást közszerzeménynek kell tekinteni, hacsak valamelyik házastárs nem bizonyítja annak különvagyoni jellegét.

A házassági vagyonjogi szerződésben a felek meghatározhatják, hogy a közszerzeményi vagyon milyen arányban oszlik meg közöttük. Ha a szerződés másként nem rendelkezik a házastársat a közszerzeményi vagyon fele illeti meg.

2. Vagyonelkülönítési rendszer

A vagyonelkülönítési rendszer lényege, hogy a házastársak a vagyonukat önállóan használják és kezelik, és egymás tartozásáért a házassági vagyonjog szabályai szerint nem felelnek. Azonban ebben a rendszerben is kötelesek a házastársak közösen hozzájárulni a közös háztartás költségeihez, a közös gyermek megélhetéséhez és felneveléséhez, ettől a felek szerződésben érvényesen nem térhetnek el. A költségviselésben való részvételnek minősül azonban a háztartásban és a gyermeknevelés terén végzett munka is.

Vagyonközösséget megszüntető szerződés

Az életközösség (vagyonközösség) megszűnése után bármelyik házastárs kérheti a közös vagyon megosztását tulajdoni igénye alapján, amely nem évül el.

A közös vagyon megosztása kétféle módon történhet:

1. Házassági vagyonközösséget megszüntető szerződéssel, a házastársak közös megegyezésével.

A szerződést közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. Nem szükséges szerződést kötni az ingó dolgokra, ha azokat közös megegyezéssel ténylegesen megosztották.

2. Szerződés hiányában – vagy amennyiben az nem terjed ki az egész vagyonra – a bíróságtól bármelyik házastárs kérheti a vagyonmegosztást.

Képviselet polgári peres eljárásban

A polgári peres eljárás alapját képezi mindazoknak a pereknek, amelyek a felek személyi- és vagyoni jellegű igényeinek érvényesítését szolgálja a bíróság előtti eljárásokban.

A polgári peres eljárás a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai szerint folyik. A peres eljárásban a bíróság a felek közötti személyi és vagyoni jellegű jogvitát dönti el, jogi konfliktusokat rendezi.

A peres eljárást a felperesnek kell az alperes ellen megindítania.

A polgári peres eljárásnak három fő része van:

 • Az első a perindítás, amelyben a felperesnek szabályszerű keresetlevelet kell benyújtania a bírósághoz és tisztázni kell, hogy az eljárás feltételei adottak-e
 • A második a sikeres perindítást követően a perfelvételi szak, amelyben rögzíti a bíróság a felek tény- és jogállításait, jogi érveléseit, a benyújtott bizonyítékokat és bizonyítási indítványokat
 • A perfelvétel lezárást követően az érdemi tárgyalási szakban – a perfelvételi szakban rögzített keretek között – kizárólag csak a bizonyítás felvétele történik meg

A bíróság a benyújtott bizonyítékok mérlegelésével dönti el a felek közötti jogvitát, melynek során a felek kérelmeihez kötve van.

Házassági bontóper (válóper)

A házasság felbontására kétféle módon kerülhet sor a magyar bírósági gyakorlatnak megfelelően:

1. A házasság felbontása teljes körű bizonyítás alapján

2. A közös megegyezésen alapuló bontás

 

1. A házasság felbontása teljes körű bizonyítás alapján akkor történik, ha

 • a házastársak között nincs egyetértés abban, hogy a házasságot felbontsák-e, azaz az egyik házastárs egyoldalú kérelmére a másik házastárs ellenzésével szemben folyik az eljárás, vagy
 • a házastársak egyetértenek ugyan a házasságuk felbontásával, de nem tudnak megegyezni azokban a törvény által előírt kérdésekben, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a bíróság egyezségüket jóváhagyja.

A bíróságnak ebben az esetben teljes körű bizonyítást kell lefolytatnia, tanúkat kell meghallgatnia, iratokat, környezettanulmányt, iskolai véleményt, szakértői véleményeket kell beszereznie.

A házastársaknak részletesen fel kell tárniuk a házasságban történteket, azokat az okokat, amelyek a váláshoz vezettek. A bíróság azonban a per alatt azt vizsgálja, hogy az életközösség megszakadásáig milyen volt a felek kapcsolata, viselkedése, magatartása házastársával, illetve a gyermekekkel.

2. A közös megegyezésen alapuló bontás akkor történik, ha

 • a felek egyetértenek a házasság felbontásával és megállapodnak az alábbi kérdésekben:
 • közös gyermek esetén a szülői felügyelet gyakorlásában
 • a gyermektartásában
 • a külön élő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartásban
 • a házastársi tartásban, amennyiben erre igény van
 • a közös lakás használatában

A bíróságnak a felek egyezségét jóvá kell hagynia, e nélkül a megállapodás hatálytalan.

Ha a házastársak közös szülői felügyeletben állapodnak meg, a kapcsolattartás kérdésében nem kell megegyezniük, a gyermek lakóhelyét azonban meg kell határozniuk.

A házasság felbontásának ennél a módjánál a bíróság nem vizsgálja, nem kell bizonyítani azokat az okokat, amelyek a házasság megromlásához vezettek.

Melyik bíróság előtt kell eljárni, ha a házasság felbontását kezdeményezzük?

A válóper a járásbíróságok hatáskörébe tartozó peres eljárás.

A válóperre elsődlegesen az

 • alperes lakóhelye szerinti bíróság illetékes, belföldi lakóhely hiányában az
 • alperes tartózkodási helye az irányadó, ha a tartózkodási hely ismeretlen, vagy külföldön van, az
 • alperes utolsó belföldi lakóhelye, amennyiben ez sem állapítható meg, a
 • felperes lakóhelye, ennek hiányában a
 • felperes tartózkodási helye.

A törvény a felperesnek választási lehetőséget is biztosít, így a válóperre az a bíróság is illetékes, amelynek területén a házastársak utolsó közös lakóhelye volt.

Perindítás – keresetlevél

A válópert a felperesnek az alperes ellen keresetlevéllel kell megindítania.

A keresetlevél alapvetően írásban nyújtható be, általában elektronikus úton az erre a célra szolgáló nyomtatványon. A keresetlevélnek három fő része van / bevezető rész, érdemi rész, záró rész/ melyben pontosan meg kell jelölni a törvény által részletekbe menően előírt kötelező alaki és tartalmi elemeket.

A keresetlevélnek a fentieken túl tartalmaznia kell:

 • a házasság megkötésére és a házasságból származó, életben lévő gyermekek születésére vonatkozó adatokat
 • azokat az adatokat is, amelyekből a keresetindításra való jogosultság megállapítható

A keresetlevélhez csatolni kell azokat az okiratokat, amelyek az abban előadott adatokat igazolják.

A perfelvételi tárgyalás

A bontóperi eljárásban a perfelvételi tárgyalás megtartása kötelező, azon a felperesnek és az alperesnek személyesen meg kell jelennie, a jogi képviselettől függetlenül. Személyes meghallgatásukat csak objektív okok miatt mellőzheti a bíróság.

Kiemelt jelentőséggel bírnak a perfelvételi tárgyaláson megtett nyilatkozatok. A személyes meghallgatás során - szükség esetén - nyilatkoznak a felek a házasságuk megromlásának okairól, az állításaikat alátámasztó körülményekről, illetve mindazon történésekről, amelyek megítélésük szerint a jogvita elbírálását befolyásolják.

A bontóperi eljárás első tárgyalásán a korábbi szabályozásnak megfelelően, közös kiskorú gyermek esetén nem lehet a házasságot felbontani. Ennek a szabálynak korábban is az volt a célja, hogy időt és lehetőséget biztosítson a feleknek – különösen a kiskorú gyermekük érdekére figyelemmel – válási szándékuk átgondolására, házasságuk helyrehozására.

Különösen nagy jelentősége van a felek békítésének, mivel a házasság felbontására irányuló szándéknak véglegesnek és jól megfontoltnak kell lennie. A perfelvételi tárgyaláson ezért kiemelt fontosságú a békítés, hiszen a perbíróság személyesen tapasztalhatja a felek elhatározásának komolyságát. A perek nagy részében azonban a házastársak békítése formális.

A törvény a békítés megkísérlését kötelezően írja elő a bíróság számára, ezért annak megtörténtét jegyzőkönyvben is rögzíteni kell. Szintén jegyzőkönyvben rögzíti a bíróság a közvetítői eljárás igénybevételének lehetőségéről szóló tájékoztatását, azaz, hogy a felek a vitás kérdések rendezésére közvetítői eljárást is igénybe vehetnek.

Amennyiben a felek a perfelvételi tárgyaláson nem békülnek ki, és a békítés sem vezet eredményre, akkor a bíróság tisztázza a perfelvételi nyilatkozatokat azaz:

 • a felperes hogyan tartja fenn a keresetét
 • az alperes az ellenkérelmét illetve a viszontkeresetét

A nyilatkozatok megtételét és a felek személyes meghallgatását követően a perfelvételi tárgyalást a bíróság végzéssel lezárja, és azonnal kitűzi az érdemi tárgyalás időpontját. A perfelvétel lezárásának az eljárásban döntő jelentősége van, a bíróság a felek közötti jogvitát a perfelvétel során meghatározott keretek között folytatja le.

Az érdemi tárgyalás

A házassági bontóperben a perfelvétel lezárását követően az érdemi tárgyalás megkezdésének főszabály szerint nincs helye.

Viszont ha a házastársaknak nincs kiskorú gyermeke, vagy ha a fél személyes meghallgatása nem kötelező a bíróság a perfelvételt lezáró végzés meghozatalát követően azonnal megkezdheti az érdemi tárgyalást, azaz a házasság felbontásáról akár azon a napon is dönthet. Ha a felek a házasságuk felbontását egyező akaratnyilatkozattal kérik, és a bíróság az egyezségüket jóváhagyta az érdemi tárgyalást berekeszti és ítéletet hoz.

Ha a felek között nincs konszenzus, akkor a bíróság bizonyítási eljárást folytat le, és amennyiben annak eredményeként a döntés meghozható, a tárgyalást berekeszti.

Gyermektartásdíj perek

Gyermektartásdíj pereken értjük a kiskorú gyermekkel szemben fennálló tartási kötelezettség megállapítása iránt indított pert, a tartási kötelezettség megváltoztatása és megszüntetése iránt indított pereket.

A kiskorú gyermek esetén a tartásra való rászorultságot vélelmezni kell, a szülő a saját szükséges tartásának korlátozásával is köteles kiskorú gyermekét eltartani. A gyermeket gondozó szülő a tartást természetben, a különélő szülő elsősorban pénzben teljesíti.

A gyermektartásdíjról a szülők megegyezésének hiányában a bíróság dönt, melynek során figyelembe veszi:

 • a gyermek indokolt szükségleteit
 • mindkét szülő jövedelmi viszonyait és vagyoni helyzetét
 • a szülők háztartásában eltartott más gyermekeket és azokat a gyermekeket, akikkel szemben a szülőket tartási kötelezettség terheli
 • a gyermek saját jövedelmét
 • a gyermekre tekintettel a szülőnek juttatott ellátásokat.

A gyermekenként megállapítható tartásdíj mértéke általában a kötelezett átlagos jövedelmének 15-25%-a, melyet határozott összegben kell megállapítani. A kötelezettel szemben érvényesíthető összes tartási igény a jövedelme felét azonban nem haladhatja meg.

A tartásdíj megváltoztatását, annak felemelését vagy leszállítását akkor lehet kérni, ha a tartásdíj alapját meghatározó körülményekben olyan változás következett be, amely a tartás változatlan teljesítése  mellett valamelyik fél lényeges jogi érdekét sérti.

Az a személy akinek a kezéhez a tartásdíjat folyósítják köteles a bíróságnak bejelenteni ha a jogosult tartásra való rászorultsága megszűnt. Ebben az esetben a bíróság peres eljárás lefolytatása nélkül a tartási kötelezettséget végzéssel szünteti meg.

A kötelezett is kérheti a tartási kötelezettsége megszüntetését, ha annak feltételei már nem állnak fenn vagy a jogosult elmulasztotta a bejelentési kötelezettségét. Ebben az esetben a kötelezettnek peres eljárást kell indítania.

A gyermektartásdíj megszüntetésének leggyakrabban előforduló esete, ha a gyermek – legkésőbb 20. életkorának betöltéséig – a középiskolai tanulmányait befejezi és nem tanul tovább, munkába áll vagy felsőfokú tanulmányait befejezi, illetve a tanulmányait még folytatja, azonban a 25. életévét betölti.

A tartásdíj speciális szabálya, hogy kiskorú gyermeken – legfeljebb a 20. életévének betöltéséig – azt a tartásra jogosult nagykorú gyermeket is érteni kell, aki középiskolai tanulmányokat folytat.

A szolgáltatások tájékoztató költségei az ÜGYVÉDI DÍJAK oldalon lekérhetők, a díjjegyzék tartalmazza a tevékenységhez kapcsolódó ügyvédi munkadíjat, fizetendő illetéket, közzétételi költségtérítést.
Kérdése van? Hívjon a +36 (70) 606-3589 számon!