- - - - -

Ingatlanjog, szerződések joga

Ingatlan adásvételi szerződés

Ingatlanvásárlás esetén teljes körű jogi képviseletet látunk el, lekérjük az ingatlan tulajdoni lapját, véleményezzük az ingatlan jogi jellegét, ellenőrizzük a jogcímeket, tájékoztatást nyújtunk az ingatlan terheiről és a tehermentesítés lépéseiről, igény esetén segítünk az írásbeli vételi ajánlat megtételében.

Ügyvédi Irodánk megbízását követően bekérjük azokat az adatokat, amelyek szükségesek az adásvételi szerződés tervezetének elkészítéséhez, elkészítjük a szerződés tervezetet, melyet minden érintett félnek megküldünk. Rögzítjük azokat a szerződéses biztosítékokat, amelyek erősítik a felek szerződésszerű teljesítését, garantálják a tulajdonjog átvezetését (foglaló, előleg, kötbér, banki kritériumok kikötése, nullás közüzemi – és közös költség igazolások, energetikai tanúsítvány átadása).

A szerződés ellenjegyzését követően minden szerződő félnek átadunk egy eredeti példányt. Bankhitel felvétele esetén a bejegyzési engedély ügyvédi letétbe vételéről letéti szerződést és igazolást adunk át.

Tájékoztatjuk a feleket a fizetendő illeték és adó mértékéről, illetékkedvezmény esetén rögzítjük a szerződésben a kedvezmény, vagy mentességre való jogosultságot és mellékeljük az ahhoz szükséges okiratot.

Biztosítjuk a szerződő feleknek a közművek átírásához szükséges birtok-átruházási jegyzőkönyvet.

Az adásvételi szerződést és annak mellékleteit az ingatlan-nyilvántartási kérelemmel együtt benyújtjuk az illetékes földhivatali osztályhoz.

Szolgáltatásunk teljes körű, így az kiterjed a NAV adatlapok kitöltésére és az illetékes földhivatali osztály előtti képviseletre.

A tulajdonjog bejegyzését követően a bejegyző határozatot megküldjük az Ügyfélnek.

Ingatlan eladása esetén jogi tanácsadás keretében véleményezzük az elkészített adásvételi szerződést, szükség esetén kiegészítjük az eladói oldalt támogató szerződéses biztosítékokkal, jogi garanciákkal.

Eladói igény esetén a szerződés megkötésénél, aláírásánál is eljárunk.

Speciális szerződéses kikötéseket igényel a termőföld adásvétele. Szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezünk termőföldet érintő adásvételi szerződések szerkesztésében is.

Ingatlan ajándékozási szerződés

Ingatlan ajándékozás esetén teljes körű jogi képviseletet látunk el, lekérjük az ingatlan tulajdoni lapját, véleményezzük az ingatlan jogi jellegét, ellenőrizzük a jogcímeket, tájékoztatást nyújtunk az ingatlan terheiről.

Ügyvédi Irodánk megbízását követően bekérjük azokat az adatokat, amelyek szükségesek az ajándékozási szerződés tervezetének elkészítéséhez, elkészítjük a szerződés tervezetet, melyet minden érintett félnek megküldünk. Rögzítjük azokat a szerződéses biztosítékokat, amelyek erősítik a felek szerződésszerű teljesítését, jogi garanciát nyújtanak (pl. holtig tartó haszonélvezeti jog alapítása).

Ingatlan ajándékozása esetén gyakori megoldás, hogy az ajándékozók és a megajándékozott az ingatlan ajándékozásával egyidejűleg holtig tartó haszonélvezeti jogot alapítanak az ajándékozók részére.

Terhelt ingatlan ajándékozása esetén, amennyiben a teher jogosultja hitelintézet, és az ingatlant jelzálogjog és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom is terheli, úgy az ingatlan ügylethez minden esetben szükséges a jogosult hozzájáruló nyilatkozata.

A szerződés ellenjegyzését követően minden szerződő félnek átadunk egy eredeti példányt.

Tájékoztatjuk a feleket a fizetendő illeték mértékéről, illetékmentesség esetén rögzítjük a szerződésben a mentességre való jogalapot. Személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség ajándékozási szerződés esetén nincs.

Biztosítjuk a szerződő feleknek a közművek átírásához szükséges birtok-átruházási jegyzőkönyvet.

Az ajándékozási szerződést és annak mellékleteit az ingatlan-nyilvántartási kérelemmel együtt benyújtjuk az illetékes földhivatali osztályhoz.

Szolgáltatásunk teljes körű, így az kiterjed a NAV adatlapok kitöltésére és az illetékes földhivatali osztály előtti képviseletre.

A tulajdonjog bejegyzését követően a bejegyző határozatot megküldjük az Ügyfélnek.

Speciális szerződéses kikötéseket igényel a termőföld ajándékozása. Szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezünk termőföldet érintő ajándékozási szerződések szerkesztésében is.


Ajándékozási szerződés jogszabályok

Ptk. 6:235. § [Ajándékozási szerződés]

(1) Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó dolog tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott a dolog átvételére köteles.

(2) Ha az ajándékozási szerződés tárgya ingatlan, az ajándékozó a tulajdonjog átruházásán felül köteles a dolog birtokának átruházására is. Ha a szerződés tárgya ingatlan, az ajándékozási szerződést írásba kell foglalni.

(3) A dolog ajándékozására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni jog vagy követelés ingyenes átruházására történő kötelezettségvállalás esetén.

6:236. § [A teljesítés megtagadása]

A szerződés teljesítését az ajándékozó megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy a szerződés megkötése után saját körülményeiben vagy a megajándékozotthoz fűződő viszonyában olyan lényeges változás állott be, hogy a szerződés teljesítése tőle nem várható el.

6:237. § [Ajándék visszakövetelése]

(1) A meglévő ajándékot az ajándékozó visszakövetelheti, ha arra a szerződéskötés után bekövetkezett változások miatt létfenntartása érdekében szüksége van, és az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti. A megajándékozott nem köteles az ajándék visszaadására, ha az ajándékozó létfenntartását járadék vagy természetbeni tartás útján megfelelően biztosítja.

(2) Ha a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására súlyos jogsértést követ el, az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket.

(3) Az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket akkor is, ha a szerződő felek számára a szerződéskötéskor ismert olyan feltevés, amelyre figyelemmel az ajándékozó az ajándékot adta, utóbb véglegesen meghiúsult, és e nélkül az ajándékozásra nem került volna sor.

(4) Visszakövetelésnek nincs helye, ha az ajándék vagy a helyébe lépett érték a jogsértés elkövetése időpontjában már nincs meg, továbbá ha az ajándékozó a sérelmet megbocsátotta; megbocsátásnak, illetve a visszakövetelésről való lemondásnak számít, ha az ajándékozó az ajándékot megfelelő ok nélkül hosszabb idő nélkül nem követeli vissza.

(5) A szokásos mértékű ajándék visszakövetelésének nincs helye.

Ingatlan csereszerződés

Ingatlan csere esetén teljes körű jogi képviseletet látunk el, lekérjük az ingatlanok tulajdoni lapját, véleményezzük az ingatlanok jogi jellegét, ellenőrizzük a jogcímeket, tájékoztatást nyújtunk az ingatlanok terheiről és a tehermentesítés lépéseiről.

Ügyvédi Irodánk megbízását követően bekérjük azokat az adatokat, amelyek szükségesek az ingatlan csereszerződés tervezetének elkészítéséhez, elkészítjük a szerződés tervezetet, melyet minden érintett félnek megküldünk. Rögzítjük azokat a szerződéses biztosítékokat, amelyek erősítik a felek szerződésszerű teljesítését, garantálják a tulajdonjogok átvezetését (kötbér kikötése, szükség szerint tehermentesítés, nullás közüzemi – és közös költség igazolások, energetikai tanúsítvány átadása).

A szerződés ellenjegyzését követően minden szerződő félnek átadunk egy eredeti példányt.

Adásvétellel vegyes csereszerződés esetén, amennyiben az értékkülönbözet megfizetése későbbi időpontban történik, úgy a bejegyzési engedély ügyvédi letétbe vételéről letéti szerződést és igazolást adunk át.

Tájékoztatjuk a feleket a fizetendő illeték és adó mértékéről, illetékkedvezmény esetén rögzítjük a szerződésben a kedvezmény, vagy mentességre való jogosultságot és mellékeljük az ahhoz szükséges okiratot.

Biztosítjuk a szerződő feleknek a közművek átírásához szükséges birtok-átruházási jegyzőkönyvet.

A csereszerződést és annak mellékleteit az ingatlan-nyilvántartási kérelemmel együtt benyújtjuk az illetékes földhivatali osztályhoz.

Szolgáltatásunk teljes körű, így az kiterjed a NAV adatlapok kitöltésére és az illetékes földhivatali osztály előtti képviseletre.

A tulajdonjogok bejegyzését követően a bejegyző határozatot megküldjük az ügyfeleknek.


Csereszerződés jogszabályok

6:234. § [Csereszerződés]

Ha a felek dolgok tulajdonjogának, más jogoknak vagy követeléseknek kölcsönös átruházására vállalnak kötelezettséget, az adásvétel szabályait kell megfelelően alkalmazni. Ebben az esetben mindegyik fél eladó a saját szolgáltatása és vevő a másik fél szolgáltatása tekintetében.

Ingatlan használati megosztási szerződés

Ingatlan használati megosztási szerződés esetén teljes körű jogi képviseletet látunk el, lekérjük az ingatlan tulajdoni lapját, véleményezzük az ingatlan jogi jellegét, ellenőrizzük a jogcímeket, tájékoztatást nyújtunk az ingatlan terheiről.

Ingatlan használati megosztási szerződés megkötésére általában osztatlan közös tulajdonú ingatlanok esetében kerül sor, mivel ezen ingatlanok megvásárlásának és banki hitelből való finanszírozásának elengedhetetlen feltétele a használati megosztási szerződés.

Ügyvédi Irodánk megbízását követően bekérjük azokat az adatokat, amelyek szükségesek az ingatlan használati megosztási szerződés tervezetének elkészítéséhez, elkészítjük a szerződés tervezetet, melyet minden érintett félnek megküldünk. Rögzítjük azokat a szerződéses biztosítékokat, amelyek erősítik a felek szerződésszerű teljesítését, jogi garanciát jelentenek a hitelből való finanszírozáshoz.

Így különösen rögzítésre kerül:

  • az érintett ingatlan pontos megjelölése, és a tulajdonostársak bejegyzett tulajdoni hányada
  • az ingatlan pontos leírása, telken belüli elhelyezkedése, mérete
  • a közösen illetve kizárólagosan használt rész szöveges leírása, terület, méret megjelöléssel
  • a használati megállapodás a tulajdonostársak jogutódaira is kiterjedő hatállyal rendelkezik
  • szükségszerűen többlethasználati igény
  • amennyiben a közműórák nem a saját ingatlan részen helyezkednek el, akkor a megközelítéshez szükséges használati joggal való biztosítás
  • a lakóingatlannak közterületi kapcsolattal kell rendelkeznie, amennyiben nem rendelkezik azzal, akkor a telken belül rendezni kell a megközelítést, átjárást.

Az ingatlan használati megosztási szerződéshez mellékelni szükséges a térképvázlatot.

Termőföld adásvétele, ajándékozása, cseréje

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földtv.) hatályba lépésével jelentősen megváltoztak a föld átruházására vonatkozó szabályok és eljárási rend.

A Földtv. alapján mit tekintünk termőföldnek és melyek a kivételek?

Termőföld a mező – és erdőgazdasági hasznosítású föld, azaz a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan- nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, továbbá az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan- nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve.

Termőföldnek minősül a tanya is, a földre vonatkozó rendelkezéseket a tanyára is alkalmazni kell.

Termőföldnek minősülnek a zártkertek is. Azonban az olyan zártkerti ingatlanok, melyek tulajdonosai a korábbi években kezdeményezték azok egyszerűsített művelés alóli kivonását kivételt képeznek, így rájuk nem kell a termőföldekre vonatkozó szabályozást alkalmazni.

Ezen ingatlanok a tulajdoni lapon az alábbi megnevezéssel rendelkeznek:

’’zártkerti művelés alól kivett terület’’

’’zártkerti művelés alól kivett terület és …………………..’’ a pontozásnál megjelölésre került a fennálló épület korábban nyilvántartott fő rendeltetésének jellege (pl. üdülő, gazdasági épület, stb.).

Ki szerezheti meg a termőföld tulajdonjogát?

A termőföld tulajdonjogát belföldi természetes személy és tagállami állampolgár szerezheti meg. A szabályozás bevezette a földműves fogalmát, mely szerint földműves az a Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve

  1. mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mező vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, vagy
  2. a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi.

A törvény a földszerzési maximum (300 hektár) mellett bevezette a birtokmaximum (1200 hektár) és a kedvezményes birtokmaximum (1800 hektár) meghatározásokat.

A földműves, valamint a rekreációs céllal földszerző, és a közeli hozzátartozójától szerző személy a föld tulajdonjogát – a már tulajdonában és haszonélvezetében lévő föld területnagyságának a beszámításával – 300 hektár mértékig szerezheti meg.

A földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár akkor szerezheti meg a föld tulajdonjogát, ha a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt.

A földműves, valamint mezőgazdasági termelőszervezet a föld birtokát (tulajdonát, használatát) – a már birtokában lévő föld területnagyságának a beszámításával – legfeljebb 1200 hektár mértékig szerezheti meg, amelyből 300 hektár lehet a tulajdonában.

Az állattartó telep üzemeltetője, a szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmagjának előállítója esetében a birtokmaximum mértéke 1800 hektár.

Termőföld tulajdonjogát nem szerezheti meg nem tagállami állampolgár és jogi személy. Ez utóbbi korlátozás alól kivételt jelent a magyar állam, a bevett egyház, a jelzálog- hitelintézet, a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat.

Milyen jogcímen szerezhető meg a föld tulajdonjoga?

A termőföld tulajdonjoga az adásvételi szerződésen kívül bizonyos feltételek fennállása esetén csereszerződés és ajándékozási szerződés jogcímen is megszerezhető.

A csereszerződések körében lényeges változás, hogy termőföldet csak termőföldre lehet elcserélni.

A föld tulajdonjogát ajándékozás címén csak közeli hozzátartozó, bevett egyház, önkormányzat, és az állam javára lehet átruházni. Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

Az adásvételi szerződés közlése az elővásárlási jogosultakkal – Kifüggesztés 

Termőföld eladása esetén a földre vonatkozó, a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot egységes szerkezetbe kell foglalni az adásvételi szerződéssel, és azt a tulajdonosnak - a felek aláírásától számított 8 napon belül – közölnie kell az elővásárlási jogosultakkal. Az adásvételi szerződést az elővásárlási jogosultakkal a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője útján hirdetményi úton kell közölni.

Az adásvételi szerződésnek a vevő részéről tartalmaznia kell a törvény által előírt nyilatkozatokat is, ennek hiányában azokat az adásvételi szerződéshez külön kell csatolni.

Az adásvételi szerződést a jegyző az elővásárlási jogosultakkal az önkormányzat hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel közli, akként, hogy a szerződésben felismerhetetlenné teszi az eladó és a vevő nevén, lakcímén, értesítési címén és állampolgárságán kívül valamennyi személyazonosító adatot. A közlés kezdő napja a kifüggesztést követő nap, az elővásárlási jogosult 60 napos jogvesztő határidő alatt tehet az adásvételi szerződésre elfogadó, vagy lemondó nyilatkozatot. Elővásárlási jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha az elővásárlási jogosult nyilatkozatot nem tesz.

Az eladót az olyan elfogadó jognyilatkozat köti, amelyet az elővásárlási jogosult határidőn belül tesz meg, és a nyilatkozatában az adásvételi szerződést magára nézve teljes körűen elfogadja.

A jegyző a 60 napos határidő leteltét követően 8 napon belül iratjegyzéket készít és az adásvételi szerződéssel, illetve a jognyilatkozatokkal együtt megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából. 

Az adásvételi szerződés hatósági jóváhagyása – Engedélyezés

A mezőgazdasági igazgatási szerv a jegyző által megküldött iratokat 15 napon belül előzetesen, jogi szempontból – szerződések száma, nyilatkozatok megléte, jegyzői eljárás törvényessége -  megvizsgálja, amennyiben hiányosságot állapít meg, felhívás nélkül megtagadja a jóváhagyást. Ha a fenti hiányosságok nem állnak fenn, akkor az iratok továbbküldésre kerülnek a helyi földbizottság felé.

A helyi földbizottság az átvételtől számított 15 napon belül kiadja állásfoglalását, amelyben a hatósági jóváhagyáshoz hozzájárul, vagy azt megtagadja.

Az engedélyező hatóság a földbizottság állásfoglalását figyelembe véve hozza meg döntését, mely eljárás ügyintézési ideje 60 nap, amelybe beleszámít az előzetes törvényességi szempontú vizsgálat. Ha több, azonos ranghelyen álló elővásárlásra jogosult javára hozhatna az engedélyező hatóság jóváhagyó döntést, akkor felhívja az eladót 15 napos határidővel választási jogának gyakorlására. Ha az eladó határidőn belül nem nyilatkozik, akkor az engedélyező hatóság jelöli ki azt az elővásárlásra jogosultat, aki a szerződés szerinti vevő helyébe lép.

Az engedélyező hatóság a döntését közli az eladóval, az adásvételi szerződés szerinti vevővel, valamint azokkal az elővásárlási jogosultakkal, akik az adásvételi szerződésre elfogadó nyilatkozatot tettek, illetve a helyi földbizottsággal.

Ingatlan- nyilvántartási eljárás – Tulajdonjog bejegyzés

Az érdekelt /Vevő/ kötelező jogi képviselet mellett kezdeményezheti az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását. Az eljárás megindításához a kérelem mellett szükséges csatolni az adásvételi szerződés 2 eredeti példányát /ebből 1 példány biztonsági okmányon szerkesztett és záradékkal ellátott/ és 1 másolati példányát, NAV adatlapot, valamint a szükséges egyéb nyilatkozatokat.

Termőföldnek ajándékozás útján való átruházásához nem kell a mezőgazdásági igazgatási szerv jóváhagyása.

Bérleti szerződés
Tartási-, életjáradéki-, öröklési szerződések
Kölcsön-, megbízási-, használati szerződések
Vállalkozási-, engedményezési szerződések
A szolgáltatások tájékoztató költségei az ÜGYVÉDI DÍJAK oldalon lekérhetők, a díjjegyzék tartalmazza a tevékenységhez kapcsolódó ügyvédi munkadíjat, fizetendő illetéket, közzétételi költségtérítést.
Kérdése van? Hívjon a +36 (70) 606-3589 számon!