- - - - -

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

– ügyvédi tevékenységgel és kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához, szerződéskötéshez, jogi képviselethez kapcsolódó személyes adatkezelés tárgyában –

A jelen tájékoztatást Pappné dr. Krizsanics Ágota ügyvéd mint adatkezelő (továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Ügyvéd”) bocsátotta ki a célból, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendeletének (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”) megfelelően az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az érintett rendelkezésére bocsássa az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb információkat.

I. AZ ADATKEZELŐ ÜGYVÉD

Megnevezés: Pappné dr. Krizsanics Ágota ügyvéd
Székhely: 1114. Budapest, Bartók Béla út 35. 2/2A.
Adószám: 50228610-1-43
Elektronikus elérhetősége (e-mail): info@drkrizsanics.hu
Telefon: +36-70-606-3589
Kamarai azonosító szám: 36066887

Az Ügyvéd kijelenti, hogy a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályok – így különösen a mindenkor érvényes Inftv. és az Európai Parlament és a Tanácsa a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) „GDPR”) –  kötelező rendelkezéseit betartja és ellenőrzési körébe eső mértékig másokkal is betartatja; az Ügyfél – ideértve kapcsolattartó természetes személyeket, mint Érintetteket – adatait bizalmasan kezeli, azok védelméről gondoskodik; megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

II. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja GDPR 6. Cikk (1) bekezdés

a) – „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez” –

b) – „az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges” – ,

c) – „az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges” –

d) – „az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges” –

f) – „az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek” – pontjai;

különleges adatok esetében a GDPR 9. Cikk (2) bekezdés

a) – „az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy rendelkezik, hogy az GDPR II. Fejezet 9. Cikk (1) bekezdésben említett tilalom nem oldható fel az érintett hozzájárulásával” – ,

f) – „az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el” –

g) – az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog vagy tagállami jog alapján, amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő; – pontjai.

 

III. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja különösen:

 

Tájékoztatjuk, hogy a megbízással összefüggésben Ügyféli és harmadik személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésének elsődleges adatkezelési célja a megbízás és Megbízó utasításainak, illetve minden ezzel közvetlenül összefüggő, e célt és Megbízó érdekeit szolgáló művelet teljesítése, illetőleg Megbízónak a vonatkozó jogszabályi előírások betartása – ideértve a hatósági, bírósági vagy más kötelező normatív aktus kibocsátására jogosult személy, szervezet, köztestület döntésének teljesítését is –.

 

IV. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

Tájékoztatjuk, hogy az Ügyvéd nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést Önnel kapcsolatban.

A rendelkezésre álló személyes adatok alapján az Ügyvéd nem alkot profilt Önről.

 

V. AZ ÉRINTETT ADATOK KÖRE

Az Ügyvéd elsődlegesen papír alapú, másodlagosan gépi feldolgozás keretében kezel adatokat, melyek fizikai helyszíne mindkét esetben az Ügyvéd székhelye. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre a megbízás teljesítésétől függően változó lehet, de elsődlegesen az Ügyfél által megadott személyes adatok, valamint minden további a teljesítés során átadott és/vagy az Ügyvéd által megismert információ; mely kiterjedhet az Ügyfél, vagy más érintett különleges adataira is.

Az Ügyvéd bármilyen az Ügyfélre vonatkozó személyes adatot elsődlegesen az Ügyféltől – Ügyfél önkéntes adatközlése –, vagy rá tekintettel – Ügyfél és/vagy jogszabályi felhatalmazás okán adatközlésre jogosult – harmadik személytől szerzi. Minden más esetben – így különösen, de nem kizárólagosan, ha az adatforrás közhiteles nyilvántartás, bíróság, hatóság, vagy további érintett személy – külön tájékoztatja Ügyfelet a GDPR 14. Cikk (3) bekezdésének megfelelő alkalmazásával.

 

VI. AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDEJE

Az adatok tárolásának ideje a megbízás időtartamáig, ezt követően az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény („Ügyvédi tv.”) 46. §-ára és 53. §-ára figyelemmel, az Ügyvéd a megbízással összefüggésben kezelésébe került adatokat a megbízás megszűnését követő öt (5) évig illetve elektronikus okirati forma esetén tíz (10) évig, okirat ellenjegyzésével érintett dokumentum, adatok esetében a megbízás megszűnését követő tíz (10) évig köteles kezelni, megőrizni – összhangban a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés c) pontjával, különleges adatok esetén a 9. Cikk (2) bekezdés g) pontjával.

 

VII. AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Az Ügyvéd az Ügyfelek személyes adatait külföldi harmadik országba- nemzetközi szervezethez (Európai Unión kívülre, nem EGT-államba) nem továbbítja, kivéve az Ügyfél kifejezett jóváhagyása esetén és a felek által írásba foglalt nyilatkozatban rögzített feltételek szerint, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő garanciák biztosításával.

 

VIII. ADATFELDOLGOZÁS

Az Ügyvéd tevékenységének ellátása során a GDPR szempontjából önálló adatkezelőnek, és nem adatfeldolgozónak vagy közös adatkezelőnek minősül, így tevékenységi körébe nem tartozik, hogy az Ügyféllel adatfeldolgozási szerződést kössön.

Az Ügyvédnek, mint adatkezelőnek a GDPR 37. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében nem kötelező adatvédelmi tisztviselőt kijelölnie, mivel Ügyvéd nem minősül közfeladatot ellátó szervnek.

 

IX. AZ ÜGYFELET MEGILLETŐ JOGOK

1. Az Ügyfél hozzáférési joga, tájékoztatás, helyesbítés

Az Ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz. Az Ügyvéd a kérelmező Ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az Ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Ügyvéd másolati díjat számíthat fel, mely díjat az Ügyfél köteles fizetni.

Az Ügyfél személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet, emellett kérheti a személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését. Az Ügyvéd a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adattovábbítás tényéről, jogalapjáról és címzettjéről, továbbá az adatkezeléssel összefüggő valamennyi tevékenységéről.

2. Az adatok törlése

Az Ügyfél kérheti személyes adatainak törlését – jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - az Ügyvéd megadott elérhetőségei útján, melyre az Ügyvéd minden esetben haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen ad érdemi tájékoztatást.

3. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az Ügyfél, illetve további érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, így különösen

Az Ügyvéd a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb tizenöt (15) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A vizsgálat idejére, de legfeljebb öt (5) napra az Ügyvéd az adatkezelést felfüggeszti. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő Ügyvéd a GDPR rendelkezései szerint meghatározottak alapján jár el.

Amennyiben az Ügyfél, illetve további érintett az Ügyvéd döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Ügyvéd a határidőt elmulasztja, az Ügyfél, illetve további érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül bírósághoz fordulhat.

 

X. AZ ÜGYFÉLI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Tájékoztatjuk, hogy jogait a következő módokon érvényesítheti:

Javasoljuk, hogy ha ezt meghaladóan úgy érzi, hogy személyes adatinak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, mindenekelőtt forduljon az Ügyvédhez a fenti elérhetőségek valamelyikén. Tájékoztatjuk, hogy emellett személyes adatai kezelésével kapcsolatban választása szerint panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ügyfélszolgálat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu), továbbá az illetékes bírósághoz fordulhat. Jogérvényesítési lehetőségeit főszabály szerint az érintett lakhely szerint illetékes járásbíróság előtt gyakorolhatja, a bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

XI. HATÁLYOSSÁG

Jelen részletes adatkezelési tájékoztató annak módosításáig, illetve visszavonása időpontjáig hatályos.

 

Budapest, 2019. augusztus 28.

Kérdése van? Hívjon a +36 (70) 606-3589 számon!