- - - - -
Társasági jog és cégjog

Az ügyvédi iroda kiemelten foglalkozik társasági jogi, cégjogi ügyekkel. E jogterületen belül ellátjuk gazdasági társaságok teljes körű jogi képviseletét a cégalapítástól kezdve, a társaságok működését megkönnyítő szerződések szerkesztésével, véleményezésével, szerződésminták biztosításával, tanácsadással. 

Eljárunk a céggel szembeni tartozások érvényesítése ügyében, fizetési felszólítás és fizetési meghagyásos eljárásban vagy felszámoltatjuk az adós társaságokat. Képviseletünk kiterjed a követelések peres úton való érvényesítésére és a végrehajtási eljárás megindítására.   

Intézzük a társaságok szervezeti felépítésében bekövetkező változások átvezetéséhez kapcsolódó okiratszerkesztést és ellenjegyzést. Az egyszerű cégmódosítástól kezdve egészen cégek felvásárlásáig, országos szinten látunk el képviseleti tevékenységet.  

Társaságok megszüntetéséhez kapcsolódóan jogi tanácsadást nyújtunk a megszüntetési mód megfelelő megválasztásához, megindítjuk a cég végelszámolását vagy felszámolását. Képviseletünk teljes körű, intézzük a hivatalos szervek értesítését, elkészítjük a hitelezői követelések jegyzékét, folyamatos tájékoztatást biztosítunk az eljárás teljes időtartama alatt, egészen a cégbírósági törlő végzés meghozataláig.                             

Tevékenységek, szolgáltatások

CÉGALAPÍTÁS

CÉGMÓDOSÍTÁS

CÉG, ÜZLETRÉSZEK, VAGYONI RÉSZESEDÉSEK, PRAXISJOG ÁTRUHÁZÁS

CÉGEK TŐKEEMELÉSEI, ÁTALAKULÁS

HITELEZŐI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

POLGÁRI PERES ELJÁRÁS

CÉG MEGSZÜNTETÉSE

TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS

KÉNYSZERTÖRLÉSI ELJÁRÁS

CÉGEK TELJES KÖRŰ JOGI KÉPVISELETE
 

Ingatlanjog, szerződések joga

Az Ügyvédi Iroda kiemelten foglalkozik szerződések szerkesztésével, ellenjegyzésével, ezen belül is speciális jogterülete az ingatlan szerződések.      

Szerződéskötéshez adatlapot biztosítunk, amely tartalmazza mindazon kötelezően feltüntetendő adatokat, melyeket az ingatlan- nyilvántartási törvény az okiratok kellékeiként előír.

A jogügyletek biztonságát garantálja az ingatlan jogi átvilágítása és jogcím ellenőrzés, valamint a szerződést kötő feleknek a Központi Nyilvántartó Rendszeren keresztül való személy- és okmányellenőrzése.

Ingatlanjogi területen kellő szaktudással és tapasztalattal rendelkezünk speciális eljárást igénylő ingatlan szerződések lebonyolításában is, mint műemléki védettségű ingatlanok, osztatlan közös tulajdonú ingatlanok, külföldi hatóság hitelesítéséhez kötött ingatlan szerződések, gazdasági társaságok és magánszemélyek közötti ingatlan ügyletek, iroda- és kiskereskedelmi ingatlanok szerződései, termőföld szerződések. Közreműködünk önkormányzati tulajdonú, illetve magántulajdonú ingatlanok bérleti jogainak és tulajdonjogainak csereügyleteiben, valamint orvosi praxisjog adásvételek megkötésében.

Tevékenységek, szolgáltatások

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN AJÁNDÉKOZÁSI SZERZŐDÉS

INGATLAN CSERESZERZŐDÉS

INGATLAN HASZNÁLATI MEGOSZTÁSI SZERZŐDÉS

TERMŐFÖLD ADÁSVÉTELE, AJÁNDÉKOZÁSA, CSERÉJE

BÉRLETI SZERZŐDÉS

TARTÁSI-, ÉLETJÁRADÉKI-, ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉSEK

KÖLCSÖN-, MEGBÍZÁSI-, HASZNÁLATI SZERZŐDÉSEK

VÁLLALKOZÁSI-, ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉSEK
 

Családjog

Az Ügyvédi Iroda kiemelten foglalkozik családjogi ügyekkel.

Családjogi területen vállaljuk házassági vagyonjogi szerződés, vagyonközösséget megszüntető szerződés, házastársak egymás közti adásvételi és ajándékozási ügyleteit. Perképviseletet látunk el házassági bontóper, gyermektartásdíj érvényesítése és megszüntetése ügyekben. Közreműködünk tartási szerződések és végrendeletek elkészítésében.

Végrendelet szerkesztése esetén tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy írásbeli hozzájárulásuk alapján a végrendelet a Központi Végrendeleti Nyilvántartásba letéti elhelyezésre kerülhet, valamint a letétbe helyezés ténye a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába bejegyezhető.  Így a végrendelet a hagyatéki eljárás során kötelezően lehívandó lesz.

Házassági, illetve élettársi vagyonjogi szerződés esetén az Ügyfelek kérhetik a szerződésnek a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartásába való bejegyzését. A szerződés harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, ha azt a Nyilvántartásba bejegyezték, vagy ha a házastársak (élettársak) bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett. Az országos nyilvántartás célja, hogy megkönnyítse a szerződések fennállásának bizonyítását.

Tevékenységek, szolgáltatások

HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉS

VAGYONKÖZÖSSÉGET MEGSZÜNTETŐ SZERZŐDÉS

KÉPVISELET POLGÁRI PERES ELJÁRÁSBAN

HÁZASSÁGI BONTÓPER (VÁLÓPER)

GYERMEKTARTÁSDÍJ PEREK
 

Öröklési jog

Tevékenységek, szolgáltatások

VÉGRENDELET

TARTÁSI-, ÉLETJÁRADÉKI-, ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS

KÉPVISELET ÖRÖKLÉSI JOGI VITÁKBAN
 

Kártérítési jog

Tevékenységek, szolgáltatások


SZERZŐDÉSSZEGÉSSEL OKOZOTT KÁROK ÉRVÉNYESÍTÉSE

SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE
 

Kérdése van? Hívjon a +36 (70) 606-3589 számon!